linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY : Tiêu chí C10.1 và C10.2

C10.1 Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học. C10.2 Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
C10.1
 
• Nghiên cứu khoa học là một trong những chức năng nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện. 
• Nhiều kết quả của các nghiên cứu khoa học đã mang lại những lợi ích to lớn cho hoạt động chuyên môn, giúp nâng cao chất lượng điều trị người bệnh.
• Nghiên cứu khoa học trong bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và quản lý, cung cấp các bằng chứng nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả quản lý bệnh viện
 
Tiểu mục 8. Có tiến hành sinh hoạt khoa học định kỳ tối thiểu 2 tháng/1 lần.
- Sinh hoạt khoa học định kỳ được xem là một trong những hoạt động quan trọng nhằm cập nhật thông tin khoa học, chia sẻ và thảo luận các chủ đề khoa học nhằm phục vụ nâng cao công tác chuyên môn và thực hành lâm sàng. Bên cạnh đó sinh hoạt khoa học định kỳ còn giúp khuyến khích, động viên việc triển khai, thực hành nghiên cứu khoa học tại bệnh viện.
- Sinh hoạt khoa học định kỳ cần được thể hiện qua kế hoạch “Nghiên cứu khoa học” tổng thể của bệnh viện hoặc kế hoạch “Sinh hoạt  khoa học”. Hình thức có thể được tổ chức linh hoạt đa dạng như: các buổi báo cáo đề tài và phản biện đề tài nghiên cứu, Seminar/Workshop, Thảo luận, Nói chuyện chuyên đề, Diễn thuyết, Hội nghị/Hội thảo….
- Danh sách nhân viên tham gia Sinh hoạt khoa học và các tài liệu liên quan cần được lưu trữ nhằm phục vụ công tác kiểm tra cho tiêu chí này.
 
Tiểu mục 9. Bệnh viện tự xây dựng và tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học, có báo cáo kết quả nghiên cứu.
- Thể hiện trong đề cương, biên bản họp xét duyệt đề tài khoa học, biên bản và báo cáo nghiệm thu đề tài. Bản hoàn chỉnh báo cáo kết quat nghiên cứu. Bệnh viện tự xây dựng và tiến hành nghiên cứu theo hướng dẫn và các văn bản quy định liên quan (xem chi tiết trong mục Link Tài liệu tham khảo). Ngân sách cho công tác nghiên cứu khoa học có thể trích từ ngân sách công, ngân sách bệnh viện, ngân sách từ các nguồn viện trợ/tài trợ hoặc ngân sách cá nhân chủ nhiệm đề tài theo khuôn khổ quy định.
 
Các yêu cầu về số lượng và chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học tại đơn vị. Ở các tiểu mục này bệnh viện tiến hành chuẩn bị in ấn sẵn hoặc đưa ra các bằng chứng, link, giấy khen, giải thưởng liên quan để phục vụ công tác kiểm tra.
 
Tiểu mục 11. Bệnh viện có ít nhất 3 bài báo khoa học về các công trình khoa học thực hiện tại bệnh viện, do tập thể nhân viên bệnh viện thực hiện đăng trên các tạp chí khoa học trong nước.
 
Tiểu mục 12. Có nhân viên y tế đứng đầu hoặc tham gia các bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế.
 
Tiểu mục 14. Trong năm có ít nhất 1 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, do cá nhân/tập thể bệnh viện đứng đầu.
 
Tiểu mục 15. Có công trình nghiên cứu do cá nhân/tập thể bệnh viện đứng đầu đạt các giải thưởng uy tín trong nước/quốc tế.
 
C10.2 Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
 
• Việc áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn giúp thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và quản lý; đồng thời thúc đẩy tìm tòi, thực hiện các nghiên cứu khoa học mang ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tiễn cuộc sống, giúp tiết kiệm nguồn lực trong nghiên cứu.
 
Tiểu mục 3.Có tiến hành tìm kiếm và tổng hợp kết quả các nghiên cứu/sáng kiến của các đơn vị khác (trong và người nước) hoặc của chính bệnh viện liên quan có tính khả thi và có thể áp dụng để cải tiến hoạt động bệnh viện cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
- Bệnh viện tiến hành thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh dựa trên bằng chứng y văn và các hướng dẫn, khuyến cáo từ các nghiên cứu sáng kiến của bệnh viện hoặc các đơn vị khác. Cần có sự diễn giải trong kế hoạch/đề án cải tiến về cơ sở khoa học, lý luận thực tiễn tại sao chúng ta lại lựa chọn áp dụng kết quả nghiên cứu/sáng kiến đó.
 
Tiểu mục 4.Có xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu/sáng kiến để cải tiến hoạt động bệnh viện cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
- Kế hoạch triển khai áp dụng các kết quả sáng kiến cần thể hiện rõ các nội dung cụ thể chi tiết: Kết quả nghiên cứu/sáng kiến nào được áp dụng? Lý do tại sao lại áp dụng kết quả nghiên cứu/sáng kiến đó? Nội dung giải pháp được thực hiện? Thời gian và tiến độ thực hiện? Công tác giám sát thực hiện ra sao? Kết quả dự kiến (đầu ra)?....
 
Các tiểu mục quy định về số lượng đề tài/sáng kiến được áp dụng:
Tiểu mục 6. Có triển khai kế hoạch và áp dụng ít nhất 1 kết quả nghiên cứu của chính bệnh viện hoặc của đơn vị khác vào thực tiễn hoạt động chuyên môn và quản lý; giúp cải tiến hoạt động bệnh viện và nâng cao chất lượng chất lượng khám, chữa bệnh
 
Tiểu mục 8. Có triển khai kế hoạch và áp dụng ít nhất 3 kết quả nghiên cứu của chính bệnh viện hoặc của đơn vị khác vào thực tiễn hoạt động chuyên môn và quản lý; giúp cải tiến hoạt động bệnh viện và nâng cao chất lượng chất lượng khám, chữa bệnh.
 
Tiểu mục 10. Có triển khai kế hoạch và áp dụng ít nhất 5 kết quả nghiên cứu của chính bệnh viện hoặc của đơn vị khác vào thực tiễn hoạt động chuyên môn và quản lý; giúp cải tiến hoạt động bệnh viện và nâng cao chất lượng chất lượng khám, chữa bệnh.
 
Tiểu mục 11. Trong năm có sáng kiến/phát minh/giải pháp mới được công bố và thừa nhận; được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ.
- Giấy chứng nhận, đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ được cấp đúng quy trình và quy định, do cơ quan có thẩm quyền cấp và lưu ý là tính theo kết quả hằng năm, tại thời điểm kiểm tra.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
 
 
 
 
Nguyễn Quang Vinh

 

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team