linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY : Tiêu chí B2.3

B2.3 Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực
Bệnh viện tạo điều kiện cho nhân viên cập nhật kiến thức chuyên môn, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe là việc cần thiết để duy trì và phát triển chất lượng nguồn nhân lực.
 
Trước tiên để thực hiện tốt tiêu chí này. Bệnh viện cần có phòng ban/cá nhân phụ trách chuyên môn về công tác đào tạo và quản lý đào tạo cho nhân viện y tế. Kinh nghiệm tại một số bệnh viện thì Phòng Tổ chức cán bộ/Nhân sự sẽ cử nhân viên đảm đương công việc này. Nhân viên này được phân công các công việc liên quan như: Thông tin đào tạo, nhận đăng ký đào tạo, theo dõi đào tạo và báo cáo đào tạo.
 
Chính sách hỗ trợ cho nhân viên của bệnh viện được cử đi đào tạo: Đây được coi là một trong những chính sách cốt lõi để thực hiện tiêu chí. Bệnh viện cần xây dựng văn bản nhân sự thể hiện rõ những nội dung hỗ trợ cho nhân viên trong quá trình cử đi đào tạo. Sự hỗ trợ nhân viên có thể ở các khía cạnh như: Kinh phí chung (Sinh hoạt phí, học phí, phí đi lại…); Tạo điều kiện đảm bảo việc nhân viên được đi đào tạo (Bố trí, sắp xếp công việc hoặc tìm người thay thế vị trí, đảm đương công việc…). Chính sách này cần được phê duyệt bởi lãnh đạo bệnh viện và được thông báo, cập nhật cho nhân viên khi tuyển dụng cũng như trong quá trình công tác tại bệnh viện.
 
6. Bệnh viện bố trí vị trí việc làm phù hợp cho nhân viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.
=> Nội dung này cần được thể hiện rõ khi cử nhân viện đào tạo. Đồng thời cũng được thể hiện trong yêu cầu tuyển dụng vị trí việc làm của bệnh viện. Đảm bảo nhân viên y tế sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thì được bệnh viện bố trí việc làm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo và vị trí công việc trong đề án vị trí việc làm của bệnh viện.
 
7. Bệnh viện có cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng và duy trì nguồn nhân lực y tế có chất lượng làm việc ổn định, lâu dài và yên tâm cống hiến.
=> Nội dung này tùy thuộc vào chính sách nhân sự của từng bệnh viện. Đồng thời dựa trên quy mô, nhu cầu và cơ chế quản lý của từng bệnh viện, sự phối hợp của cơ quan quản lý các cấp, ban ngành liên quan. Chính sách thu hút nhân lực y tế có thể dựa trên các thành tố như: lương bổng, điều kiện làm việc, cơ hội phát triển chuyên môn nghiệp vụ, thăng tiến….
 
9. Hàng năm, bệnh viện cử tối thiểu 5% số lượng người làm việc (chia theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp) đi học bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc bên ngoài bệnh viện.
Lưu ý: Một số trường hợp có thể nhầm lẫn trong việc xác định tỷ lệ thông qua việc lấy số nhân viên y tế được cử đi đào tạo chia cho tổng số nhân viên y tế của bệnh viện. Trong khi đó,Tiểu mục này căn cứ vào tỷ lệ % chia theo từng cơ cấu chức danh nghề nghiệp. Ví dụ: Tỷ lệ số Bác sỹ được đi đào tạo trên tổng số Bác sỹ của bệnh viện; Tỷ lệ Điều đưỡng được đi đào tạo trên tổng số Điều dưỡng của bệnh viện; Tỷ lệ kỹ thuật viên được đi đào tạo trên tổng số kỹ thuật viên của bệnh viện; tỷ lệ nhân viên hành chính được đi đào tạo trên tổng số nhân viên hành chính của bệnh viện….
 
10. Cử đầy đủ các chức danh nghề nghiệp như bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y, kỹ sư .v.v. đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Nội dung này được thể hiện trong bản mô tả cơ cấu chức danh nghề nghiệp và báo cáo tổng kết đào tạo của bệnh viện.
 
12. Toàn bộ những người được cử đi học quay trở lại bệnh viện làm việc.
So sánh và đánh giá dựa trên danh sách nhân viên được cử đi đào tạo và kết quả công tác, vị trí công việc hiện tại của nhân viên sau khi kết thúc đào tạo.
 
13. Không có trường hợp bồi hoàn kinh phí đào tạo.
=> Đây là nội dung liên quan đến tiểu mục 12; chính là trường hợp người được cử đi đào tạo bồi hoàn kinh phí để chấm dứt hợp đồng hoặc thay đổi các điều khoản liên quan đến chính sách đào tạo của bệnh viện.
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team