linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY: Tiêu chí B1.3

B1.3 Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện
B1.3 Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện
Nội dung các tiểu mục của tiêu chí cần thực hiện
 
3. Đã xây dựng được cơ cấu chức danh nghề nghiệp dựa vào vị trí việc làm trong đề án vị trí việc làm.
Sau khi hoàn thành đề án vị trí việc làm thì bệnh viện cần căn cứ vào nội dung đề án vị trí việc làm kết hợp với các văn bản quy phạm pháp luật để tiến hành xây dựng cơ cấu chức danh nghề nghiệp.
Mỗi chức danh nghề nghiệp được kết cấu bao gồm:
- Tên và hạng của chức danh nghề nghiệp;
- Nhiệm vụ: liệt kê chi tiết và cụ thể những công việc phải thực hiện có mức độ phức tạp phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp;
- Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp;
- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng;
- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
 
5. Có quy định, tiêu chí cụ thể tuyển dụng nhân viên y tế theo vị trí việc làm.
Phòng/Bộ phận phụ trách tuyển dụng cần xây dựng quy định về yêu cầu tuyển dụng cho từng vị trí việc làm cụ thể. Các nội dung này phải được phê duyệt bởi lãnh đạo bệnh viện và có giá trị lưu hành nội bộ. Quy định cần nêu rõ tiêu chí tuyển dụng cụ thể về yêu cầu chung, học vấn, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm và các chứng chỉ bằng cấp liên quan cụ thể. Quy định cần được áp dụng đúng vào thực tế quy trình tuyển dụng của bệnh viện.
 
7. Cơ cấu chức danh nghề nghiệp phù hợp với danh mục vị trí việc làm theo hướng dẫn của Bộ Y tế*.
Mục này tạm thời chưa đánh giá, sẽ đánh giá sau khi Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể.
 
8. Có bản mô tả công việc của các chức danh nghề nghiệp và được cập nhật, điều chỉnh bổ sung hàng năm.
Bảng mô tả công việc cần nêu chi tiết rõ ràng cụ thể với từng chức danh nghề nghiệp riêng biệt.
Ví dụ 1: MÔ TẢ VỊ TRÍ CHỨC DANH GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
 
1.1. Nhiệm vụ Giám đốc bệnh viện :
Giám Đốc bệnh viện là người đứng đầu bệnh viện, chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của bệnh viện. Giám đốc bệnh viện có nhiệm vụ sau :
1.1.1. Là chủ tài khoản, trực tiếp quản lý việc sử dụng ngân sách của bệnh viện có hiêu quả, kiểm soát việc thu, chi theo đúng quy định của Nhà nước.Thường xuyên kiểm tra công tác tài chính kế toán để chống thất thu, tham những lảng phí.
1.1.2. Cùng với Phó Giám Đốc phụ trách, căn cứ kế hoạch của ngành và nhiệm vụ của bệnh viện, xây dựng kế hoạch dài hạn về phát triển bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm để trình cấp trên duyệt và tổ chức thực hiện.
1.1.3. Thực hiện mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho bệnh viện, đặc biệt chú trọng công tác cấp cứu và chăm sóc các đối tượng được chính sách ưu đãi, người nghèo và giáo dục y đức cho các thành viên bệnh viện.
1.1.4. Cùng với Phó Giám Đốc phụ trách, Quản lý, sử dụng có hiệu quả những thiết bị y tế và tài sản khác trong bệnh viện.
1.1.5. Hổ trợ kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới. Hướng về cộng đồng để thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
1.1.6. Đào tạo liên tục cho các thành viên bệnh viện và tuyến dưới, hướng dẫn học viên đến thực hành tại bệnh viện.
1.1.7. Làm nghiên cứu khoa học và tổng kết rút kinh nghiệm về khám bệnh, chữa bệnh nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật.
1.1.8. Tổ chức bộ máy của bệnh viện cho phù hợp với nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác cán bộ và mọi chính sách chế độ đối với các thành viên trong bệnh viện và người bệnh theo quy định.
1.1.9. Thực hiện tốt các quy định của luật pháp về lao động và bảo hộ lao động.
1.1.10. Mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước nhằm phát triển mọi nguồn lực của bệnh viện theo các quy định của nhà nước.
1.1.11.Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để báo cáo theo quy định. Khi có những vấn đề đặc biệt đột xuất phải báo cáo ngay để xin ý kiến cấp trên.
1.1.12.Giáo dục các thành viên trong bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ của bệnh viện.
 
1.2. Quyền hạn Giám đốc bệnh viện :
1.2.1. Chủ trì các buổi họp giao ban, hội chẩn, kiểm thảo người bệnh tử vong liên khoa hoặc toàn bệnh viện.
1.2.2. Quyết định về công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.
1.2.3. Kiểm tra, xem xét, quyết định về thu, chi tài chánh.
1.2.4. Thành lập các hội đồng tư vấn.
1.2.5. Đề nghị cấp trên hoặc quyết định theo thẩm quyền về việc đề bạt, khen thưởng, kỷ luật đối với mọi thành viên trong bệnh viện.
1.2.6. Đình chỉ những hoạt động của các thành viên trong bệnh viện có hành vi trái pháp luật, trái quy chế bệnh viện hoặc xét thấy có hại cho sức khoẻ người bệnh.
1.2.7. Khi vắng mặt tại bệnh viện phải ủy quyền cho Phó giám đốc.
1.2.8. Không được quyền ra những quyết định trái với pháp luật và trái với quy chế bệnh viện.
 
VÍ DỤ 2: TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
I. Trưởng phòng:
1. Chức vụ: Trưởng phòng
2. Cấp báo cáo: Ban Giám đốc
3. Phạm vi quản lý: Phòng Tổ chức cán bộ
4. Trách nhiệm:
(1) Lập kế hoạch công tác của phòng trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
(2) Cùng với các khoa, phòng chức năng nghiên cứu việc quản lí, sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
(3) Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng về cải tiến lề lối làm việc nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác trong bệnh viện, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
(4) Quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ
(5) Quản lí hệ thống lưu trữ hồ sơ các thành viên trong bệnh viện. Thống kê báo cáo theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.
(6) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nƣớc để giải quyết các quyền lợi về tinh thần, vật chất cho các thành viên trong bệnh viện.
(7) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ cơ quan, công tác bảo hộ lao động.
(8) Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức sinh hoạt văn hóa, tư tưởng cho ngƣời bệnh. Phổ biến, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người bệnh.
(9) Cùng với các đoàn thể quần chúng tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong bệnh viện. Tổ chức việc học tập chính trị, văn hóa và nâng cao y đức cho các thành viên trong bệnh viện.
(10) Lập mục tiêu chất lượng và triển khai thực hiện cho bộ phận mình.
(11) Đưa ra quyết định xử lí các sản phẩm dịch vụ không phù hợp của phòng mình.
(12) Phân tích dữ liệu theo định kỳ.
(13) Đôn đốc các nhân viên của mình thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng
 
5. Quyền hạn:
(1) Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.
(2) Đề xuất với giám đốc tuyển dụng, thuyên chuyển, sắp xếp, bố trí, điều động, bổ nhiệm, cử đi đào tạo và khen thưởng kỉ luật các thành viên trong bệnh viện.
(3) Đề xuất việc nhận xét các thành viên trong bệnh viện về chấp hành chính sách, luật pháp, khả năng quản lí, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ.
(4) Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.
(5) Ủy quyền cho phó phòng giải quyết công việc phòng khi đi vắng mặt.
 
6. Yêu cầu tối thiểu:
(1) Học vấn:
- Tốt nghiệp sau đại học
- Ngoại ngữ chứng chỉ B
- Tin học: chứng chỉ A (tin học văn phòng)
- Quản lý: chứng chỉ quản lý hành chính nhà nứớc.
- Chính trị: cao cấp lý luận chính trị.
(2) Kinh nghiệm: 4 năm
(3) Kỹ năng:
- Truyền đạt, truyền hình, thuyết phục
- Lắng nghe, phân tích, ra quyết định
- Điều hành, phân công công việc
- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch.
 
P/s: Nội dung em chia sẻ trên đây chủ yếu áp dụng cho khối bệnh viện Nhà nước nhé cả nhà.
 
Link download tài liệu tham khảo.
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team