linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

HÀNH MỖI NGÀY: Tiêu chí B3.4

B3.4 Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế
Về quy định/quy chế thi đua khen thưởng
 
Môi trường làm việc tích cực, thân thiện có ý nghĩa giúp cho nhân viên y tế có thể yên tâm, thoải mái phát huy, cống hiến hết khả năng, sức lực của mình cho bệnh viện và người bệnh.
 
Các nội dung cần thực hiện.
3. Bệnh viện đã xây dựng quy chế dân chủ cơ sở.
 
Bệnh viện xây dựng căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế với những nội dung cụ thể thiết thực với hoàn cảnh và đặc thù của bệnh viện:
 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc thực hiện dân chủ ở bệnh viện công lập
2. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, viên chức, người lao động theo hợp đồng có thời hạn hoặc không xác định thời hạn trong bệnh viện công lập (dưới dây gọi chung là cán bộ, viên chức) và người bệnh, người nhà người bệnh.
 
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bệnh viện công lập là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập (sau đây gọi là bệnh viện).
2. Người nhà người bệnh là những người vào bệnh viện để tham gia phục vụ, chăm sóc người bệnh, gồm: vợ hoặc chồng, ông, bà, cha, mẹ, anh chị em, con, cháu và những người thân khác.
 
Điều 3. Mục đích, yêu cầu thực hiện dân chủ trong các bệnh viện.
1. Mục đích thực hiện dân chủ trong các bệnh viện nhằm cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người bệnh và người nhà người bệnh; Tăng cường hiệu lực quản lý bệnh viện, Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bệnh viện.
2. Việc thực hiện dân chủ trong các bệnh viện phải được quán triệt từ sự chỉ đạo; tổ chức, điều hành, nâng cao chế độ trách nhiệm và sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của giám đốc bệnh viện để cán bộ, viên chức, người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện đầy đủ những nội dung về công khai, minh bạch, tham gia ý kiến và giám sát, kiểm tra hoạt động của bệnh viện nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả các dịch vụ công phục vụ người bệnh.
 
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong các bệnh viện
1. Thực hiện dân chủ phải trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; Quyền đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; Nghiêm cấm những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và của người bệnh.
2. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của giám đốc bệnh viện, sự tham gia tích cực của các đoàn thể quần chúng, các thành viên trong bệnh viện, sự phối hợp của người bệnh, người nhà người bệnh.
3. Bảo đảm quyền thực hiện dân chủ của cán bộ, viên chức, người bệnh, người nhà người bệnh; Đề cao vai trò, trách nhiệm của giám đốc bệnh viện đối với việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của bệnh viện.
 
4. Quy chế dân chủ cơ sở được lấy ý kiến rộng rãi tại hội nghị cán bộ viên chức/người lao động/nhân viên y tế.
Bệnh viện căn cứ vào Quyết định  Số: 44/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành “ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP” để xây dựng quy chế dân chủ cơ sở cho bệnh viện mình. Đồng thời trong hội nghị cán bộ viên chức của bệnh viện hằng năm tiến hành lấy ý kiến rộng rãi toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện để thống nhất điều chỉnh cập nhật hoặc sữa đổi bổ sung quy chế dân chủ cơ sở của bệnh viện. Trong đó các nội dung cần được ghi lại thành biên bản đầy đủ và có tiến hành sữa đổi bổ sung theo các nội dung đã được biểu quyết nhất trí trong hội nghị.
 
6.Bệnh viện có các quy định và triển khai các hình thức thi đua, khen thưởng, động viên, khuyến khích các nhân viên y tế thực hiện tốt công việc/đạt chất lượng cao; không phân biệt vị trí công tác.
Căn cứ để xây dựng quy định:
- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013; 
- Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
- Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng;
- Căn cứ vào nội quy, quy chế hiện hành của bệnh viện; quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện.
Tham khảo văn bản để xây dựng quy chế dân chủ cơ sở và quy định thi đua khen thưởng bệnh viện:
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-44-2007-QD-BYT-Quy-che-dan-chu-benh-vien-cong-lap/61789/noi-dung.aspx
http://benhvientamthan.danang.gov.vn/tin-tuc/2/92/quy-che-thi-dua---khen-thuong-va-ky-luat.html
http://bvmocchau.vn/tin-tuc/thong-tin-noi-bo/128-tin-tuc/282-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-thi-dua-khen-thuong-benh-vien-da-khoa-huyen-moc-chau.html
 
Về nội dung thi đua khen thưởng.
 
Trước tiên chúng ta cần tham khảo và căn cứ trên một số văn bản hướng dẫn chính quy. Trong đó Thông tư số Số: 01/2008/TT-BYT về Hướng dẫn công tácThi đua, Khen thưởng trong Ngành Y tế là một văn bản quan trọng cần tham khảo để xây dựng quy định thi đua khen thưởng cho bệnh viện (vui lòng xem chi tiết trong link tài liệu tham khảo cuối bài viết).
 
Nội dung khen thưởng, kỉ luật
 Thực hiện quy định của luật lao động, quy định về y đức và quy chế bệnh viện.
 Trách nhiệm về việc khen thưởng, kỉ luật
 Giám đốc bệnh viện là chủ tịch hội đồng.
 Trưởng phòng, trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức, xem xét để đề nghị khen thưởng, kỉ luật theo quy định hiện hành.
 Hội đồng thi đua, hội đồng kỉ luật được thành lập làm nhiệm vụ tư vấn cho giám đốc bệnh viện .
 
Cách tiến hành
- Khen thưởng:
 Cá nhân, tập thể viết báo cáo thành tích theo tiêu chuẩn quy định.
 Thông qua khoa, phòng bình chọn công khai, dân chủ; chọn những cá nhân, tập thể tiên tiến đề nghị giám đốc bệnh viện xét duyệt.
 Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét và đề nghị mức độ khen thưởng.
 Mức khen thưởng ở bệnh viện do giám đốc quyết định.
 Mức khen thưởng do cấp trên, giám đốc bện viện làm báo cáo gửi lên cấp trên.
 Giám đốc bệnh viện tổ chức công nhận và trao giải thưởng nghiêm túc, đúng thủ tục quy định của Nhà nước và có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng các cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến; phổ biến những bài học kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến trong bệnh viện.
- Kỷ luật:
 Cá nhân, tập thể vi phạm kỉ luật phải viết bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật, thông qua khoa, phòng góp ý kiến, lập biên bản chuyển đến phòng tổ chức cán bộ để trình giám đốc bệnh viện.
 Thi hành kỉ luật lao động theo qui định hiện hành của Nhà nước.
- Quyền đề nghị và khiếu nại
 Các thành viên trong bệnh viện bị thi hành kỉ luật, sau khi đã cố gắng làm việc, sửa chữa sai lầm khuyết điểm thì có quyền đề nghị hội đồng xét xoá bỏ hiệu lực của kỉ luật.
 Các thành viên trong bệnh viện có quyền khiếu nại về mức độ kỷ luật, giám đốc bệnh viện có trách nhiệm giải quyết kịp thời.
 
Tiểu mục 7. Hình thức động viên, khuyến khích nhân viên y tế đa dạng (bằng tiền, hiện vật, danh hiệu, cơ hội đi học, bổ nhiệm…).
Xem chi tiết các ví dụ mẫu
 
Tiểu mục 8. Có xây dựng các tiêu chí cụ thể về tăng lương, khen thưởng, bổ nhiệm, kỷ luật… nhân viên và công bố công khai cho toàn thể nhân viên được biết.
Xem chi tiết các ví dụ mẫu
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN TRỌNG
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=24715
http://bvyhctbaoloc.ytelamdong.vn/noi-dung/QUY-CHE-XET-THI-%C4%90UA-2016_163.aspx
http://benhvienphuhoa.net/6724-quy-che-khen-thuong-xu-ly-vi-pham.html
http://benhvientamthanquangninh.com/baiviet-hdbv-3873.bvtt
 
Nguyễn Quang Vinh
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team