linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Tư vấn và triển khai áp dụng tiêu chuẩn JCI

Tư vấn và triển khai áp dụng tiêu chuẩn JCI

 Gói 3: Tư vấn và triển khai áp dụng tiêu chuẩn JCI

Đánh giá hiện trạng của Bệnh Viện, sẽ xây dựng lộ trình xây dựng hệ thống chất lượng và an toàn bệnh viện theo tiêu chuẩn JCI. Triển khai áp dụng tiêu chuẩn JCI thông qua các hoạt động:
• Xây dựng đội ngũ nòng cốt.
• Huấn luyện.
• Tham gia xây dựng quy trình.
• Xây dựng công cụ quản lý.
• Đánh giá và thực hiện các hoạt động cải tiến.
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team