linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Công cụ

Xây dựng, chia sẻ, chuyển giao, tư vấn các công cụ quản lý hoạt động của một Cơ sở cung cấp dịch vụ y tế. Đặc biệt là các công cụ quản lý chất lượng đáp ứng Bộ tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế.

 

Mục đích: Ứng dụng hỗ trợ quản lý và chia sẻ thông tin/tài liệu trong nội bộ phòng ban, hoặc giữa các phòng ban trong bệnh viện. 

 

1.Ứng dụng “Góp ý cải tiến”

Mục đích: Ghi nhận các ý kiến đóng góp của toàn bộ nhân viên để cải tiến một vấn đề nào đó, Ví dụ: phần mềm quản lý bệnh viện, trang thiết bị y tế, quy trình làm việc,.. Phòng QLCL sẽ xem xét, phân tích, phản hồi cho người góp ý. Những cải tiến hay, khả thi sẽ được triển khai. Đây cũng là cơ sở để xác định những đóng góp của nhân viên cho tổ chức.

 

2.Ứng dụng “Giao ban Bệnh Viện”

Mục đích: Ghi nhận nội dung chính của buổi họp Giao Ban Bệnh Viện, bao gồm các thông tin: chỉ đạo của Ban Giám Đốc, nội dung báo cáo của Phòng QLCL, và các yêu cầu từ các bộ phận khác đến Phòng QLCL. Người đại diện Phòng QLCL sau khi đi họp Giao Ban về thì có trách nhiệm đưa thông tin lên để chia sẻ với cả phòng.

Mở rộng: có thể mở rộng cho Giao Ban Khoa, hoặc các Hội Đồng, Nhóm, Dự án trong Bệnh viện

 

3.Ứng dụng “Nhiệm vụ”

Mục đích: Ghi nhận tất cả các nhiệm vụ “đã/đang/sẽ” thực hiện của Phòng QLCL.

Mọi người trong Phòng có thể hiểu được các nhiệm vụ mà mọi người trong Phòng đang chịu trách nhiệm, nội dung nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, tình trạng của nhiệm vụ,..

Mở rộng: có thể mở rộng thành nơi ghi nhận nhiệm vụ cho các Khoa, cho Bệnh viện, các Hội đồng, dự án,..

 

4.Ứng dụng “Thảo luận”

Mục đích: là một dạng diễn đàn, hỗ trợ thảo luận nhóm về các chủ đề mà Phòng QLCL đang quan tâm. Có thể sử dụng để thảo luận về việc góp ý xây dựng quy trình, đề xuất cải tiến,..

 

5.Ứng dụng “Quản lý hoạt động cải tiến 83 Tiêu chí”

Mục đích: hỗ trợ Ban Giám Đốc và Phòng QLCL cùng với các bên liên quan trong quá trình triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng theo Bộ tiêu chí của Bộ Y Tế. Gồm các chức năng chính:

- Quản lý danh mục nhóm tiêu chí

- Quản lý danh sách 83 tiêu chí: nội dung, kết quả đánh giá, người chịu trách nhiệm triển khai,..

- Quản lý toàn bộ các tiểu mục (gần 1500 tiêu chí con của 83 tiêu chí): nội dung, kết quả đánh giá (nội kiểm và kết quả đánh giá của Sở Y Tế), hướng cải tiến của Bệnh viện cho từng tiểu mục trong thời gian tới,..

- Quản lý toàn bộ các nhiệm vụ cải tiến: nhiệm vụ gì, nhằm cải tiến tiểu mục nào, ai chịu trách nhiệm thực hiện, khi nào phải hoàn thành, tình trạng triển khai,..

 

6.Ứng dụng “Quản lý sự cố rủi ro được báo cáo”

Mục đích: hỗ trợ Ban Giám Đốc và Phòng QLCL cùng với các bên liên quan trong quá trình triển khai hoạt động báo cáo sự cố rủi ro ở Bệnh Viện. Gồm các chức năng chính:

- Cho phép mọi người báo cáo sự cố trực tiếp vào hệ thống 

- Quản lý danh sách các sự cố đã được báo cáo (mỗi người chỉ thấy sự cố do mình báo cáo)

- Kiểm soát quá trình báo cáo, điều tra, phân tích, tìm giải pháp, triển khai biện pháp khắc phục cho mỗi sự cố.

 

7.Ứng dụng “Cập nhật thông tin về các chỉ số chất lượng”

Mục đích: hỗ trợ Phòng QLCL cùng với các bên liên quan trong quá trình triển khai hoạt động cải tiến chất lượng thông qua các chỉ số chất lượng. Gồm các chức năng chính:

- Quản lý hồ danh sách các chỉ số chất lượng: mô tả chỉ số, phương pháp đo đạc,..

- Cập nhật kết quả chỉ số theo các giai đoạn

- Công bố kết quả online cho các bên liên quan

 

8.Ứng dụng “Quản lý thông tin phản hồi của người bệnh”

Mục đích: hỗ trợ Ban Giám đốc, Bộ phận Chăm sóc khách hàng và Phòng QLCL cùng với các bên liên quan trong quá trình triển khai hoạt động khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh. Gồm các chức năng chính:

- Ghi nhận kết quả khảo sát.

- Tổng hợp kết quả và công bố kết quả online cho toàn thể nhân viên

 

9.Ứng dụng “Đề xuất cải tiến online”

Mục đích: hỗ trợ Ban Giám đốc, Phòng QLCL cùng với các bên liên quan trong quá trình triển khai hoạt động cải tiến chất lượng. Gồm các chức năng chính:

- Quản lý danh sách các đề xuất cải tiến: nội dung, người đề xuất, đánh giá khả thi, xếp loại đề xuất,..

- Ghi nhận kết quả triển khai.

 

10.Ứng dụng “Phiếu yêu cầu sữa chữa thiết bị online”

Mục đích: hỗ trợ Phòng Bảo trì và các Phòng Ban sử dụng thiết bị trong quá trình yêu cầu khắc phục sự cố do thiết bị. Giúp các bên nắm được tình hình thiết bị hư hỏng, thời gian khắc phục dự kiến, nhân viên bảo trì chịu trách nhiệm giải quyết, tình hình/giải pháp thực hiện yêu cầu,..

 

11.Ứng dụng “Kế hoạch tuần/tháng của các Khoa/Phòng”

Mục đích: hỗ trợ Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên chia sẻ kế hoạch làm việc chi tiết của các Khoa Phòng. Nhân viên sẽ thường xuyên nắm thông tin về kế hoạch hành động của Khoa Phòng trong tuần sắp tới, các nhiệm vụ/yêu cầu/nhắc nhở của Khoa cho tổ/kíp của mình.

THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team