linhphandr@gmail.com
+84 978 522 626

Chương trình hành động Quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng KCB đến 2025

Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định (số 4276/QĐ-BYT) phê duyệt chương trình hành động Quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2025.
1.  Mục tiêu chung 
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh quốc gia nhằm bảo đảm và cải tiến chất lượng dịch vụ y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 
2.  Mục tiêu cụ thể và chỉ số đánh giá
 
a) Xây dựng và hoàn thiện cơ bản khung pháp lý, chính sách, hệ thống tổ chức nhằm tăng cường quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh
- Hoàn thiện cơ bản các thể chế, chính sách về quản lý chất lượng, quản lý sự cố y khoa, chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh vào năm 2022.  
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến quản lý chất lượng và an toàn người bệnh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021).
- Cơ bản hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, lồng ghép quản lý chất lượng trong các hoạt động của bệnh viện vào năm 2020. 
- Thúc đẩy việc thành lập tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập của Việt Nam trước năm 2020.
 
b) Xây dựng và ban hành các chuẩn chất lượng, các công cụ đánh giá, đo lường chất lượng dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
- Hoàn thiện tối thiểu 5 Bộ Chuẩn năng lực người hành nghề cho 5 nhóm chuyên khoa trước năm 2020.
- Ban hành Bộ Chuẩn chất lượng bệnh viện vào năm 2020; hoàn thiện tối thiểu 1 Bộ chuẩn chất lượng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trước năm 2025.  
- Ban hành và cập nhật thường xuyên hướng dẫn chuẩn chất lượng về chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc cho các bệnh trong danh mục bệnh thường gặp và danh mục kỹ thuật có chi phí lớn vào năm 2020.
- Hoàn thiện tối thiểu 1 Bộ Chuẩn chất lượng trong các lĩnh vực dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trước năm 2025.
- Hoàn thiện Bộ Tiêu chí và Sổ tay hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện.
- Hoàn thiện Bộ Chỉ số đo lường đánh giá chất lượng bệnh viện.
- Hoàn thiện Bộ Chuẩn chất lượng lâm sàng cho 1 đến 5 bệnh thường gặp 
- Hoàn thiện Quy trình hướng dẫn đánh giá sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 
 
c) Thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng và triển khai các chương trình can thiệp nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh
- Tối thiểu 30% số bệnh viện tham gia chương trình đánh giá của tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập vào năm 2025.
- Trên 50% bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên và 30% bệnh viện tuyến huyện áp dụng tối thiểu một phương pháp quản lý chất lượng, phù hợp với đặc điểm của bệnh viện vào năm 2018. 
- Trên 70% bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên và 50% bệnh viện tuyến huyện có kế hoạch và đề án cải tiến chất lượng vào năm 2018. 
- Thiết lập các chương trình can thiệp cải tiến chất lượng cấp Quốc gia trong một số lĩnh vực dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, an toàn phẫu thuật, hệ thống báo cáo sự cố, sai sót y khoa tự nguyện vào năm 2020.
- Trên 90% các bệnh viện được cơ quan quản lý cấp trên đánh giá chất lượng bệnh viện và công bố mức chất lượng đạt được của bệnh viện hàng năm từ năm 2016.
- Triển khai thí điểm chương trình kiểm định chất lượng lâm sàng cho ít nhất một bệnh vào năm 2016 và mở rộng cho 5 bệnh khác thuộc danh mục các bệnh thường gặp (tại Tiểu tiết 3, Tiết b, Điểm 2, Khoản I, Điều 1) vào năm 2020.
- Trên 20% số bệnh viện tuyến tỉnh tiến hành đo lường và công bố chỉ số chất lượng vào năm 2018 và 70% vào năm 2025.
- Thiết lập hệ thống và thực hiện đánh giá sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế định kỳ từ năm 2016.
 
d) Nâng cao nhận thức về tăng cường quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, từng bước xây dựng văn hóa chất lượng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
- 90% nhân viên chuyên trách về quản lý chất lượng bệnh viện, chuyên viên phụ trách quản lý chất lượng của Sở Y tế được đào tạo cơ bản về quản lý chất lượng và an toàn người bệnh vào năm 2020. 
- Đạt tối thiểu 100 cán bộ chuyên trách về quản lý chất lượng được đào tạo và cấp chứng nhận có thể tham gia làm đánh giá viên về chất lượng bệnh viện vào năm 2020 và tối thiểu 200 cán bộ vào năm 2025.
- Trên 80% cán bộ quản lý trong bệnh viện được tập huấn và nâng cao nhận thức về việc quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh vào năm 2025.
- Trên 50% người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được tập huấn về sự cần thiết tăng cường quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và nắm được ít nhất 1 phương pháp cải tiến chất lượng vào năm 2025.
- Trên 80% người bệnh biết được quyền và nghĩa vụ khi khám bệnh, chữa bệnh vào năm 2025.
- Trên 80% người bệnh hài lòng về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh vào năm 2025.
 
(Trích phần I -Mục tiêu của Chương trình Hành động)
 
 
CLB QLCL-ATNB
THÔNG TIN KHÁC

Bản quyền thuộc về CLB QLCL-ATNB

© 2014 Thiết kế bởi QPS Team